کتب کمک آموزشی

Oxford Picture Dictionary از سری کتاب های انتشار یافته از انتشارات OXFORD انگلستان.کتاب فرهنگ لغت تصویری آکسفورد یکی از ابزارهای آموزشی برای ارائه در کلاس می باشدویکی از کاربردی ترین کتاب های لغت نامه ی مصور است .تقویت درک واژگان، گسترش دامنه لغات، آشنایی با نکات و چهار مهارت اصلی در انگلیسی و صفحات تمام […]